• Είσοδος

Εκπαιδευτικοί πόροι

Επιχειρήματα κατά της Επιθετικότητας

Ο τόνος της επικοινωνίας γίνεται πιο σκληρός. Με την τροφοδοσία των επονομαζόμενων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η προσωπική επικοινωνία αλλάζει και αυτή. Γίνεται πιο επιθετική και λιγότερο ανεκτική, τόσο στην αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο όσο και στα μηνύματα στα κοινωνικά μέσα.

Το έργο Επιχειρήματα κατά της Επιθετικότητας παρέχει στους ενήλικες σε δημόσιες θέσεις (π.χ. δημόσιους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, συμβούλους νέων, πρόσωπα σε πολιτιστικά ιδρύματα ή στα μέσα ενημέρωσης), και στους πολίτες γενικότερα, εκπαιδευτικά εργαλεία που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τη ρητορική μίσους και την επιθετικότητα και να χειριστούν τις σχετικές καταστάσεις.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2018-1-DE02-KA204-005060